ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY BOGUSŁAW BABIS - diPhoto Online

Login

Regulamin

Regulamin Wykonawca - Zakład Fotograficzny Bogusław Babis z siedzibą w Wyszkowie, adres: ul. Pułtuska 26a, telefon 0297428434, adres e-mail fotowyszkow@interia.pl Produkty - rzeczy wykonywane przez Wykonawcę, zazwyczaj z wykorzystaniem zdjęć dostarczonych przez Klienta, takie jak odbitki zdjęć, zdjęcia identyfikacyjne, indeksy zdjęć. program komputerowy, udostępniany przez Wykonawcę, służący do przyjmowania Zleceń od Klientów Klient zamawiający u Wykonawcy wykonanie Produktów zamówienie wykonania Produktów przygotowane przez Klienta w Programie, składające się z plików zawierających zdjęcia Klienta oraz informacji określających sposób wykonania. Postanowienia ogólne -------------------- Zlecenia przyjmowane i realizowane są na warunkach opisanych w Regulaminie. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem Regulaminu. Wszelkie zmiany warunków przyjmowania i realizacji Zleceń wymagają - pod rygorem nieważności - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Wykonawcą, przed złożeniem Zlecenia. Prawa autorskie --------------- Klient jest zobowiązany zadbać o to by Zlecenia przesyłane do Wykonawcy zawierały jedynie takie zdjęcia do których ma On prawa autorskie. Jeżeli wykonane przez Wykonawcę Zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do przejęcia na Siebie wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu ewntualnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym. Kategorycznie zabronione jest składanie Zleceń zawierających zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Ceny ---- Ceny pokazywane w Programie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Programie w chwili składania Zlecenia. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych ------------------------------ Wpisując swoje dane osobowe w Programie i przesyłając Zlecenie do Wykonawcy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych dla potrzeb realizacji Zlecenia. W szczególności jest to zgoda na kontaktowanie się Wykonawcy z Klientem, przesyłanie informacji o stanie realizacji Zlecenia oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientów, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich. Szczegółowe warunki realizacji Zleceń ------------------------------------- Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży - paragony fiskalne i faktury VAT. W przypadku żadania faktury VAT klient jest zobowiązany podać NIP i wszystkie inne potrzebne informacje. Składając takie Zlecenie Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Warunki dostawy --------------- Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów odbioru lub dostarczania Zleceń. Produkty klient odbiera bezpośrednio w punkcie Wykonawcy. W przypadku odbioru Produktów we wskazanym punkcie Wykonawcy Klient powinien być przygotowany na okazanie dowodu tożsamości, wydruku potwierdzenia złożenia Zlecenia lub co najmniej podanie jego numeru i daty. Sposoby zapłaty --------------- Zapłaty za realizację Zlecenia klient dokonuje osobiście przy odbiorze zlecenia. W ogólnym przypadku zapłaty za Produkty można dokonać gotówką u kasjera przy odbiorze Zlecenia w jedym z punktów Wytwórcy. Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów zapłaty za Zlecenia. Czas realizacji Zlecenia ------------------------ Czas realizacji Zlecenia wynika z terminu wybranego przez Klienta w Programie podczas tworzenia Zlecenia. W Programie pokazywana jest informacja o szacowanym czasie realizacji Zlecenia. Czas realizacji jest czasem upływającym od rozpoczęcia procedury realizacji do chwili przekazania Produktów do odbioru. Przy zleceniach o wartości powyżej 100zł wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zlecenia. Za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment otrzymania zaliczki. Przy wszystkich innych Zleceniach za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment przesłania Zlecenia do Wytwórcy. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących Zlecenia lub okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zlecenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Przez przekazanie Produktów do odbioru rozumie się wysłanie zamówionych Produktów pocztą, bądź dostarczenie ich do punktu w którym Klient odbierze je osobiście. Przechowywanie Zleceń i Produktów --------------------------------- Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania Zleceń Klientów przez pewien czas po ich złożeniu i wykonaniu, głównie w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji. Zlecenia przechowywane są przez Wykonawcę przez 1 miesiąc od daty ich złożenia. Po tym czasie wszystkie informacje o Zleceniu a także pliki ze zdjęciami Klienta zawarte w Zleceniu zostaną skasowane. Produkty, które nie zostały odebrane przez Klienta będą przechowywame przez Wykonawcę przez 6 miesięcy od daty złożenia Zlecenia. Po tym czasie nie podlegają obowiązkowi ich dalszego przechowywania. Reklamacje ---------- Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu Produktu lub różnice pomiędzy przesłanym Zleceniem, a dostarczonymi Produktami. Sprzedawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach Klienta było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować, że barwy te będą w 100% zgodne z barwami wyświetlanymi na ekranie komputera lub kiosku. W związku z tym reklamacje odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane. Wady wynikające ze złej jakości zdjęć w plikach dostarczonych w Zleceniu lub ich zbyt małej rozdzielczości nie podlegają reklamacji. W momencie odbioru Produktów Klient powinien sprawdzić, czy ilość i rodzaj dostarczonych Produktów zgadza się z jego Zleceniem oraz czy zdjęcia nadrukowane na Produktach pochodzą z jego Zlecenia. W przypadku, gdy zdjęcia na Produktach nie pochodzą ze Zlecenia Klienta powinien On odmówić przyjęcia Produktów. Produkty takie powinny zostać zwrócone do Wykonawcy. Reklamacje dotyczące innych rzeczy niż wymienione wcześniej mogą być zgłaszane najpóźniej tydzień od daty odebrania Produktów przez Klienta. W przypadku zastrzeżeń do wykonanych Produktów Klient powinien przesłać lub dostarczyć do Wykonawcy dokładny opis zastrzeżeń, reklamowane produkty oraz dowód sprzedaży lub potwierdzenie złożenia zlecenia. Powinien też skontaktować się z Wykonawcą by sprawdzić czy Ten ma jeszcze źródłowe pliki ze zdjęciami ze Zlecenia Klienta. W razie ich braku powinien przesłać lub dostarczyc do Wykonawcy dodatkowo płytę CD lub DVD lub inny nośnik zawierający pliki ze zdjęciami użytymi do realizacji reklamowanego Zlecenia. W przypadku uzasadnionych reklamacji Wykonawca postara się dostarczyć Produkt pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci zapłaconą kwotę. Dalsze roszczenia są wykluczone. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. W takim przypadku reklamowane Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt. Odpowiedzialność ----------------- Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy. Innych odszkodowań nie udzielamy. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego. Termin ten jednak nie może być krótszy od minimalnego terminu odpowiadającego danej usłudze. Wszelkie inne roszczenia związane z opóźnieniem realizacji zlecenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo - poprzez kontakt z Klientem, do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia - o ile uzna to za stosowne. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy --------------------- Zamówienia osobistego są od razu po złożeniu przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane. Zamówienia opłacane z góry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie. Z uwagi na fakt, że złożone przez klienta zamówienie jest ściśle związane z jego osobą, po przyjęciu zamówienia do realizacji nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania ważnej przyczyny. W przypadku dużej wartości zamówień, Laboratorium skontaktuje się z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia. Laboratorium przyłoży wszelkich starań aby utrzymać jak najwyższą jakość odbitek i oferowanych usług . Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia i przyjęcie go przez laboratorium jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zlecającym a Laboratorium. Przyjęcie i wysyłka zleceń -------------------------- Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe rozliczenie poprzednich zleceń Użytkownika, zakończonych zapłatą za wykonane usługi. Użytkownik otrzyma list elektroniczny e-mail wysłany na adres podany przez państwa z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia a następnie ponownego e-maila z informacją wykonania zdjęć.

www.fotowyszkow.pl

Powered by diPhoto.eu